Zoek

Disclaimer

Disclaimer

AWB doet al wat redelijkerwijs mogelijk is teneinde de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk te houden. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. AWB b.v. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van enige op deze website geboden informatie.

Niets uit deze dienst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Toestemming kan worden aangevraagd bij de afdeling marketing.

Persoonsgegevens

Uw persoongegevens worden enkel gebruikt door AWB. Geen van deze gegevens zullen aan externe partijen worden verstrekt, de gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het aanbieden van product of diensteninformatie en eventueel voor klanttevredenheidsonderzoek over AWB.

Indien u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u dit aan ons doorgeven via e-mail (info@awb.nl) of schriftelijk ter attentie van:

Vaillant Group Netherlands t.a.v. AWB

Postbus 23250

1100 DT Amsterdam