Zoek

Leveringsvoorwaarden

AWB leverings -en betalingsvoorwaarden

Artikel 1

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en/of diensten in de ruimste zin des woords, waarbij leverancier betrokken is.

Door koper of afnemer gehanteerde voorwaarden dan wel verwijzing naar eigen inkoop-, aanbiedings- of aanbestedingsvoorwaarden worden door een leveran-cier niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Waar in deze voorwaarden van leverancier wordt gesproken, wordt bedoeld Vaillant Group Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam. Alle andere contacten worden aangeduid als koper, afnemer of derde, tenzij anders vermeld.

Indien en voor zover garantievoorwaarden van toepassing zijn bij een leverantie aan een consument prevaleren ten opzichte van de consument de garantievoorwaarden boven deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor afnemers, niet zijnde consumenten, gelden deze voorwaarden onverkort.

Artikel 2

Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en verbinden leverancier niet de betreffende zaken te leveren of ter beschikking te stellen.

Eventuele afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor leverancier niet bindend en kunnen en mogen te allen tijde door leverancier aangepast of gewijzigd worden.

De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en alle overige op verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis conform de Incoterms-voorwaarden op de dag van de aanbieding. Eventuele nabestellingen of naleveringen kunnen te allen tijde volgens andere prijzen worden geleverd.

Alle prijzen gelden in euro’s op het moment van ontvangst en acceptatie van de order, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Leverancier is te allen tijde gerechtigd bij het niet beschikbaar zijn van bestelde of verkochte apparatuur vervangende apparatuur te leveren dan wel de overeenkomst (zijnerzijds uit) te ontbinden.

Artikel 3

Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen nadat een order door leverancier is geaccepteerd hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail of anderszins. Indien geen schriftelijke orderbevestiging is verzonden, geldt de rekening als zodanig. Afnemer verplicht zich te allen tijde bij aankoop en/of aflevering aan derden op instructie van afnemer, zich ervan te overtuigen dat de betreffende apparaten op de plaats van aflevering voorzien zijn dan wel worden van een plaatselijk toelatingsnummer of –teken ter bevestiging dat het geleverde voldoet aan de ter plaatse gehanteerde eisen van netbeheerders en/of toeleveranciers van gas, water of elektra.

Aanpassing aan toelatings- en veiligheidsvoorschriften ter plaatse kunnen uitsluitend en alleen geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de leverancier door het plaatselijk energiebedrijf of anderszins erkende installateur. Afnemer is zich ervan bewust, dat het zich niet houden aan de installatie- of veiligheidsvoorschriften ernstig gevaar tot gevolg kan hebben voor gebruiker, afnemer of persoon verblijvend in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.

Artikel 4

Indien en voor zover door leverancier een serviceovereenkomst is afgesloten met afnemer dan wel door afnemer voor gebruik aan derden, gelden deze voorwaarden onverkort en zijn op de diensten deze voorwaarden eveneens van toepassing. Eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dienstverlening is uitdrukkelijk beperkt alsdan tot maximaal het betaalde servicebedrag van één jaar.

Indien en voor zover een apparaat door afnemer afgenomen wordt van leverancier en een servicecontract is voorgeschreven, verplicht afnemer zich daartoe een servicecontract af te sluiten en de daartoe strekkende gegevens aan leverancier ter beschikking te stellen.

Artikel 5

De aangegeven levertijden zijn te allen tijde indicatief. Er kan eerst sprake zijn van vertraagde leverantie, indien een levertijd schriftelijk is overeengekomen en leverancier met betrekking tot de levering schriftelijk in gebreke is gesteld inhoudende een redelijke termijn. Overmacht als in deze voorwaarden omschreven, welke tijdige leverantie onmogelijk maakt, geeft leverancier te allen tijde het recht leveranties op te schorten dan wel zonodig te ontbinden dan wel vervangende apparatuur te leveren.

Artikel 6

Bij niet-tijdig afgeroepen, bestelde of gereserveerde apparatuur kan bij overschrijding van de overeengekomen afnametermijn aanspraak gemaakt worden op opslagkosten, renteverlies en bij leverantie van de apparatuur in rekening worden gebracht.

Bij bestellingen onder een bestelbedrag van € 45,00 worden verwerkingskosten ad € 7,50 in rekening gebracht. Dit bedrag kan vermeerderd worden met eventuele extra verzend- of vrachtkosten. Voor het overige geschiedt verzending immer franco huis voor rekening en risico van afnemer zonder verzekering van het transport, tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Op de leverantie zijn de Incoterms-voorwaarden van toepassing.

Artikel 7

De kosten van verpakking worden niet apart in rekening gebracht, tenzij door afnemer een bijzondere verpakking verlangd wordt. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen of opgehaald, behoudens pallets, welke door de afnemer aan de expediteur dienen te worden geretourneerd of meegegeven. Kleine beschadigingen als gevolg van transport of verpakking in de vorm van lakschade en/of blutsschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking dan wel kunnen aanleiding zijn op een aanspraak onder garantie.

Artikel 8

Reclames over onvolledige of onjuiste leveranties dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of fax ter kennis van de leverancier te worden gebracht, doch uiterlijk binnen één week na leverantie. Bij gebreke hiervan vervalt het recht op reclame.

Eventuele reclames ten aanzien van niet-goede werking dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail ter kennis van leverancier worden gebracht, doch niet later dan een week na installatie. Daarbij dient afnemer het installatietijdstip aan te tonen ten genoegen van leverancier. Bij overschrijding van de termijn vervalt het recht op reclame.

Artikel 9

Op door leverancier geleverde apparatuur geldt, voor zover deze voor hem zelf vervaardigd is, een garantieperiode vanaf het moment van werkende installatie van twee jaar voor cv- en combiketels geisers, boilers en regelapparatuur. Binnen de garantieperiode wordt de goede werking van de apparatuur gegarandeerd. Eventuele fabricage- of materiaalfouten worden kosteloos binnen de garantieperiode door leverancier hersteld. Uitvoering van garantie door derden kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van leverancier vooraf. Bij het uitvoeren van werkzaamheden door derden zonder toestemming vooraf van leverancier, vervalt de aanspraak op garantie, tenzij ten genoegen van leverancier wordt aangetoond, dat onmogelijk toestemming van leverancier kon worden verwacht. Indien en voor zover op specifieke apparatuur specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in de betreffende gebruiksaanwijzing zijn bijgesloten, zijn deze onverkort onderdeel van de garantievoorwaarden en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10

Indien en voor zover een door leverancier geleverd apparaat deel uitmaakt van een grotere installatie dan wel onderdeel vormt van een door derden vervaardigde opstelling of installatie, garandeert afnemer de geschiktheid van de door leverancier geleverde apparatuur ten behoeve van de door afnemer gekozen oplossing of opstelling. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden, eindgebruiker daaronder begrepen, voor elke aanspraak ter zake van het eventueel niet in overeenstemming met voorschriften werken van de combinatie van apparatuur van leverancier en apparatuur afkomstig van derden. Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het ontwerp, de goede werking van het geheel en de onderlinge beïnvloeding van apparatuur op elkaar.

Artikel 11

De door leverancier geleverde apparatuur voldoet aan de daaraan te stellen fabricage-eisen. Leverancier is echter nimmer verantwoordelijk voor beïnvloeding van de werking van apparatuur door overspanning, zwerfstromen, straling en/of anderszins. Indien en voor zover apparatuur geplaatst is in combinatie met grondboringen of krachtinstallaties wordt de werking van apparatuur uitsluitend en alleen gegarandeerd indien daarbij een onderhoudscontract met al dan niet monitoring op afstand is afgesloten.

Artikel 12

Indien als gevolg van een storing of defect aan een geleverd apparaat of onderdeel daarvan dan wel gedeelte daarvan dan wel het geheel waarvan het apparaat deel uitmaakt, schade ontstaat aan de eigendommen van afnemer dan wel derden, zal leverancier nimmer tot meer schadevergoeding of schadeloosstelling gehouden zijn dan de factuurwaarde van het geleverde apparaat, ongeacht of het defect aan het apparaat zelf of onderdeel daarvan ontstaan is. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke verdere aanspraak. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden, gevolgschade hieronder begrepen.

Artikel 13

Betaling dient te allen tijde te geschieden binnen twee weken na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt aanspraak gemaakt op rente ad 1% per maand over het openstaande bedrag. Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer zonder ingebrekestelling in gebreke met de betalingsverplichting en kan leverancier verdere leveranties opschorten en/of achterwege laten. Bestellingen onder rembours zijn niet mogelijk.

Artikel 14

Indien als gevolg van overschrijding van de betalingstermijn tot gerechtelijke incasso wordt overgegaan, is afnemer een bedrag aan incasso verschuldigd gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, ongeacht eventueel verdere gerechtelijke kosten.

Artikel 15

Geleverde apparatuur of onderdelen blijven te allen tijde eigendom van leverancier totdat volledige betaling is geschied. De eigendom wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Op eerste verzoek van leverancier verplicht afnemer zich mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door het de leverancier verschaffen van alle aan leverancier in eigendom toebehorende onbetaald gebleven geleverde goederen. Zonodig verplicht afnemer zich de nodige informatie te verschaffen waar de betreffende apparatuur zich bevindt. Bij doorlevering verplicht afnemer zich een dergelijk verlengd eigendomsvoorbehoud bij zijn afnemer te bedingen en zonodig in staat te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Artikel 16

Ingeval van overmacht wordt onder overmacht uitdrukkelijk verstaan elke in de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, welke nakoming van overeenkomsten tijdelijk of blijvend verhindert. Hieronder worden te allen tijde begrepen maar niet daartoe beperkt oorlog, oorlogsgevaar, molest, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportbelemmeringen, brand, alsmede storingen in de productie van het bedrijf van leverancier dan wel die van toeleveranciers en/of afnemers.

Artikel 17

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en de daartoe de bevoegde rechter bevoegd.

1 januari 2013